Een boeking gemaakt via deze website, email of telefonisch is ná het voldoen van de aanbetalingsfactuur definitief. Dat wil zeggen dat de reservering dan direct in ons reserveringssysteem wordt vastgelegd

Inhoud overeenkomst

 1.De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de groep ter beschikking de overeengekomen

groepsaccommodatie voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.

2. De contractant heeft de verplichting de overeenkomst na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de groepsleden de overeenkomst naleven.

3. De ondernemer gaat er van uit dat de contractant met instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat.

Annuleringsvoorwaarden

Ten aanzien van annulering gelden de volgende  voorwaarden:

Wanneer de aanbetalingsfactuur is voldaan, is de boeking definitief.  Vanaf dat moment geldt voor annulering het navolgende:

  1. Bij annulering meer dan 6 maanden voor aanvang van de verhuurperiode kan de contractant kosteloos annuleren
  2. Bij annulering tussen de 6 en 4 maanden voor aanvang van de verhuurperiode is de contractant gehouden 50% van het gehele bedrag aan de accommodatie te betalen
  3. Bij annulering minder dan 2 maanden voor aanvang van de verhuurperiode is de contractant gehouden 100% van het gehele bedrag aan de accommodatie te betalen

Aansprakelijkheid

*De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.

*De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor

schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of overige groepsleden die bij hem horen, voor zover het gaat om schade die aan hen kan worden toegerekend.

* De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.

Gebruik door derden

*Gebruik, c.q. medegebruik door derden van de accommodatie is niet toegestaan.

*Het houden van feesten en partijen zijn niet toegestaan.

*Er mogen niet meer dan het aantal opgegeven personen verblijven in de accommodatie

Tussentijds beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of

onrechtmatige daad.

*De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

1) Indien de contractant, ondanks voorafgaande mondelinge dan wel schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;

*Na opzegging dient de contractant ervoor te zorgen dat de accommodatie is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.

*De contractant is gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Brandveiligheid

* In de accommodatie geldt een rookverbod. Ook is fonduen, bbq’én en branden van kaarsen (waxinelichtjes zijn wél toegestaan) binnen niet toegestaan.

*Toegangswegen rond de accommodatie dienen vrij gehouden te worden.

*Aanwezige blusmiddelen mogen niet geblokkeerd worden door meubilair en/of andere obstakels.

Overige afspraken

*De contractant is verplicht alle huisregels netjes na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor dat een ieder van zijn groep dit doet.

*Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan, zonder overleg

*Het plaatsen van kampeermiddelen bij de accommodatie is niet toegestaan.

*Na reservering ontvangt de contractant een bevestiging en een aanbetalingsfactuur (50% van het totaal bedrag).  Na het voldoen van het aanbetalingsbedrag is de boeking definitief.

*De aanbetalingsfactuur dient 2 dagen na facturering te zijn voldaan.

*Het restant dient uiterlijk 7 dagen vóór aankomst van verblijf via de bank te worden voldaan (het is toegestaan dit middels een printscreen aan te tonen).
Bijvoorbeeld: u arriveert op 27 april, dan dient de bankopdracht uiterlijk 20 april te worden voldaan.  Indien dit niet lukt, is het de verantwoordelijkheid van de contractant dit tijdig schriftelijk mede te delen aan de ondernemer, zodat een eventuele regeling getroffen kan worden. Wanneer betaling uitblijft, heeft de ondernemer het recht het verblijf te annuleren.

*Bij reservering van 10 weken of korter voor aankomst dient het gehele bedrag in één keer te worden voldaan.

*Bij voortijdig vertrek is de volledig overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

* Wanneer de accommodatie netjes en zonder gebreken wordt achtergelaten, zal de borg binnen 2 weken na vertrek worden teruggestort op de rekening van de contractant

*De contractant betaalt vooraf 300 euro borg. Schade hoger dan 300 euro wordt verhaald op de contractant.

*Als u het verblijf in de groepsaccommodatie af moet zeggen of moet afbreken (bijvoorbeeld vanwege ziekte), dan moet u in de meeste gevallen toch het afgesproken bedrag betalen. Ook kan het gebeuren dat het verblijf voor een of meerdere personen van de groep niet door kan gaan. Alsnog geldt dan de overeengekomen prijs ten tijde van de boeking en dus de informatie die destijds voorradig was bij het overeenkomen van de prijs.

*Indien de contractant op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant de toegang tot de accommodatie te weigeren, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs